Spoločnosť MGM Europe, s.r.o. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Personalizácia ako inovatívny prvok v knižnej tvorbe

v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-77/2020/SOIROPPO3-302031G673, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.3.2020.  

 

Identifikácia projektu

Názov projektu: Personalizácia ako inovatívny prvok v knižnej tvorbe 

Kód projektu v ITMS2014+: 302031G673 

Miesto realizácie projektu: Veľký Kýr 

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

NFP: maximálne do výšky 199 390,64 €

 

Krátky opis projektu

Hlavnou aktivitou projektu bude implementácia online aplikácie pre tvorbu presonalizovaných kníh a obstaranie tlačovej technológie. Kombináciou nových technológií a rozprávkových príbehov vznikne jedinečná personalizovaná kniha pre deti. Online aplikáca uľahčí tvorbu publikácií aj pre stredné a základné školy, ako napr. ročenky, pamätnice atď.   

Výsledkom projektu bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle s 3 novými pracovnými miestami, z toho jedno pracovné miesto bude obsadené neaktívnych uchádzačom.